Rapportchecker

Overzicht

Rapportchecker

De Rapportchecker is een online tool waarin door iedereen (beheerders, toezichthouders, aannemers, verzekeringsbedrijven, producenten enz.) door middel van een eenvoudige check op het rapportnummer gezien kan worden wat de actuele status van het rapport is ten opzichte van revisies, geldigheidstermijnen en normversies.

voorwaarden rapportchecker
 • Doel
  Rapportchecker is ontwikkeld vanuit de belangen van de markt en de belangen van Efectis Nederland. Het doel van beide partijen is gelijk, namelijk de actualiteit van rapporten kunnen borgen. Het heeft uitdrukkelijk niet als doel inzage te geven in de rapporten. Dit blijft altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het rapport. Op deze regel kan in uitzonderlijke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Uitzonderingen zullen door de directie worden goedgekeurd en gecommuniceerd worden aan de betrokken partij(en).
 • Voor wie is het
  De rapportchecker is voor iedereen die de actualiteit van (voor als nog) Efectis Nederland rapporten kenbaar wil maken en iedereen die hier inzage in wil, ter beoordeling van de borging van de brandveiligheid.

Voorwaarden

 • Wat zijn de voorwaarden
  Opname van het Efectis rapport zal uitsluitend met toestemming van de eigenaar van het rapport plaatsvinden. Op deze regel kan in uitzonderlijke gevallen een uitzondering worden gemaakt. Uitzonderingen zullen door de directie worden goedgekeurd en onderbouwd worden gecommuniceerd aan de betrokken partij(en).
 • Hoe wordt de overeenkomst vastgelegd
  Op de aanbiedingen van Efectis Nederland wordt vanaf 1 januari 2018 een aanvullende dienst aangeboden waar de opdrachtgever specifiek opdracht kan geven voor opname van het rapport op de rapportchecker.nl website.

Voor rapporten vóór 1 januari 2018 biedt Efectis Nederland de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de rapporten op te nemen op de rapportchecker.nl website. De kosten hiervoor worden separaat in rekening gebracht.

Door het verstrekken van een opdracht om rapporten op te nemen op de rapportchecker.nl website, gaat men akkoord met de algemene voorwaarden van Efectis Nederland en de aanvullende voorwaarden zoals omschreven in dit document.

 • Wat zijn de kosten voor de klant
  Er zijn geen kosten aan verbonden voor opname van rapporten op de rapportchecker website die na 1 januari 2018 zijn uitgegeven. Rapporten die voor deze datum zijn uitgegeven, is opname mogelijk tegen eenmalige kosten.  Rapporten worden voor een periode van maximum 10 jaar op de site weergegeven.
 • Welke verantwoordelijkheden heeft Efectis
  Als eigenaar van de website en beheerder van de content heeft Efectis de verplichting tot het actueel houden van de informatie op de website. In het kwaliteitsmanagementsysteem van Efectis is hiervoor een intern proces opgenomen. In het proces wordt o.a. weergegeven binnen welk redelijk termijn wijzigingen doorgevoerd dienen te worden en hoe er met klachten wordt omgegaan. Inzage in het proces is uitsluitend mogelijk bij Efectis Nederland onder toezicht van een kwaliteitsfunctionaris.
OUDERE BEOORDELINGEN / EXPERT JUDGEMENT
 • Door de ontwikkeling van de markt en ervaring uit onderzoek kunnen inzichten veranderen. In tegenstelling tot rapporten krijgen daarom beoordelingen (expert judgement) sinds enkele jaren een geldigheidsperiode. Productgerichte beoordelingen waarbij geen geldigheidsperiode is vermeld, zullen opnieuw beoordeeld moeten worden voordat deze op de rapportchecker geplaatst worden.

Testrapport

 • Een testrapport van Efectis Nederland heeft geen geldigheidsdatum. Een test is een momentopname van een product, getest aan de hand van de beschikbare normversie op het moment van testen. Zolang het product niet wijzigt en de betreffende versie van de testnorm in de regelgeving wordt aangewezen, blijft het rapport geldig. In uitzonderingsgevallen kan na verschijning van het rapport nog een wijziging worden aangebracht, bijvoorbeeld als blijkt dat de bewoordingen in het rapport verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. In dat geval wordt het rapport opnieuw uitgebracht als revisie, waarbij het rapportnummer wordt aangevuld met de toevoeging [rev.X] waarin X het revisienummer is. Als er meerdere revisies zijn dan mag alleen de laatste revisie worden gebruikt.

Expert Judgement

 • Een Expert Judgement is een beoordeling van een toepassing  die niet als zodanig is getest. De beoordeling wordt gemaakt op basis van beschikbare testresultaten en de testervaring en kennis van Efectis. Eventueel wordt hierbij gebruik gemaakt van de regels uit de Europese Extended Applications. Een Expert Judgement heeft een geldigheidstermijn aangezien het is gebaseerd op de inzichten zoals die gangbaar zijn op het moment dat de beoordeling wordt geschreven. Productgerichte Expert Judgements moeten elke 3 jaar worden gespiegeld aan de op dat moment beschikbare gegevens en inzichten. Projectgerichte Expert Judgements moeten worden herzien als het gebruik van het betrokken gebouw wijzigt of de regelgeving wordt herzien.
database – rapporten/expert judgement/Samenvatting van onderzoek

Recente referenties

Testing for railways and marine sector

Testing for railways and marine sector

Lees verder
Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Lees verder