FAQ

Overzicht

FAQ

Hoe lang is een testrapport geldig

In principe geeft een testrapport weer wat er gebeurd is bij een test, en blijft dus oneindig geldig. Een meer relevante vraag is hoe lang een testrapport gebruikt kan worden om aan te tonen dat aan de regelgeving wordt voldaan. Uiteraard kan het testrapport niet meer gebruikt worden wanneer het geteste product/de geteste constructie belangrijk gewijzigd is (zie ook: kan ik een onderdeel van een constructie op brandwerendheid laten testen?). Ook is een testrapport niet meer bruikbaar wanneer de regelgeving wordt gewijzigd (testresultaten volgens NEN 3883 werden onbruikbaar toen de NEN 6065 in de regelgeving werd opgenomen).

In aanvulling op testrapporten worden wel beoordelingen geschreven. Deze beoordelingen zijn gebaseerd op testresultaten en op de kennis en het inzicht van de beoordelaars. Omdat dit met de tijd veranderd, zeker nu er in Europees verband steeds meer wordt samengewerkt, is de geldigheid van deze beoordelingen beperkt. uiteindelijk blijft de producent/verkoper verantwoordelijk voor zijn product, en het verdient aanbeveling om na te vragen of gemaakte beoordelingen nog wel de juiste conclusies (volgens de huidige inzichten) bevatten. Een periode van 5 jaar is hiervoor een redelijke termijn.

Wat kan ik met een buitenlands testrapport op het gebied van brandwerendheid”

Wanneer een test recent (minder dan 5 jaar geleden) is uitgevoerd volgens een EN testnorm (op basis van EN 1363-1 of EN 1363-2 en afgeleide teststandaarden) door een onafhankelijk testinstituut kunnen de resultaten gebruikt worden om aan te tonen dat aan de Nederlandse regelgeving wordt voldaan. De Nederlandse regelgeving verwijst naar de NEN 6069, en deze verwijst (in de laatste versie, van 2005) naar een classificatie volgens de EN 13501-2 (zie ook: wat kan ik met een classificatierapport). Vaak is dit classificatierapport beschikbaar, indien nodig kunnen wij dit voor u maken op basis van rapporten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Andere testrapporten zijn niet per definitie onbruikbaar. Zij kunnen waardevolle aanvullende informatie leveren bij een uitgevoerde proef, wanneer wijzigingen in een geteste constructie worden aangebracht, of bij de beoordeling van een specifieke situatie (zie ook: kan ik een onderdeel van een constructie op brandwerendheid laten testen?). Uiteraard wordt de informatie minder bruikbaar wanneer het rapport ouder is, of wanneer de resultaten dichter bij de gewenste klassering liggen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wat kan ik met een buitenlands testrapport op het gebied van brandvoortplanting

Een classificatie volgens EN 13501-1 is sinds mei 2003 opgenomen in de Nederlandse regelgeving. (Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 mei 2003, nr. MJZ2003040335, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 implementatie Europese brand- en rookklassen) We zijn graag behulpzaam met het opstellen van een Nederlandstalige versie van dit document.

Omdat de meeste Europese landen een dergelijke vergelijkingstabel hebben gemaakt is het mogelijk om een inschatting te maken van waar een buitenlandse klassering ongeveer in de Nederlandse regelgeving zou kunnen passen. In sommige gevallen kan een dergelijke vergelijking voldoende zijn om in een specifieke situatie een bepaald product te kunnen toepassen. Neem voor deze mogelijkheid contact op met de plaatselijke beoordelaar vóór u contact opneemt met ons.

Wat kan ik met een buitenlands toelatingsdocument (Zulassung, Proces Verbal)

In sommige landen kent men al langer het systeem van gescheiden documenten voor testresultaten en testbeschrijving en een samenvattend ambtelijk toelatingsdocument. Het laatste type document bevat te weinig informatie om een technische beoordeling uit te kunnen voeren; alleen een (volledig) testrapport (Prüfbericht, Rapport d’Essai) kan worden gebruikt voor een beoordeling voor de Nederlandse regelgeving (zie ook: wat kan ik met een buitenlands proefrapport).

Wat is brandwerendheid, brandvoortplanting, brandgedrag

Er zijn vele termen die iets zeggen over wat materiaal/product/constructie bij brand kan doen. Veel termen staan uitgelegd in het document ISO CD 13943 (te verkrijgen bij het NEN). Belangrijk is te beseffen dat deze termen eigenlijk alleen informatie geven wanneer er een testmethode bij wordt genoemd. Zo is de uitspraak “ik ben groot” niet echt informatief wanneer daar niet bij wordt gezegd hoeveel centimeter dat is, of dat bedoeld wordt dat men al 8 jaar is, of dat je misschien wel een veelgevraagd acteur voor televisieprogramma’s bent. Zonder volledig technisch en taalkundig juist te willen/kunnen zijn (zie daarvoor de ISO CD 13943) volgen hier enkele veelgebruikte termen met een korte uitleg:

Deze eigenschappen hebben niet noodzakelijk iets met elkaar te maken; zo is glas onbrandbaar, maar alleen speciaal glas kan in een constructie worden gebruikt om bij te dragen aan de brandwerendheid. Hout brandt, maar met hout kan heel goed een brandwerende constructie worden gemaakt.

Wat kan ik met een classificatiedocument

Een classificatie volgens EN 13501 (deel 1 t/m 5) geeft aan hoe de prestatie van een product op gebied van brand samengevat kan worden met een korte aanduiding, bij voorbeeld klasse A1 voor onbrandbaar, of klasse EI30 voor 30 minuten brandwerendheid. In de regelgeving wordt verwezen naar classificaties. Zo is de classificatie volgens EN 13501-1 is sinds mei 2003 opgenomen in de Nederlandse regelgeving. (Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 mei 2003, nr. MJZ2003040335, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2003 implementatie Europese brand- en rookklassen).  Wat betreft brandwerendheid gebruiken we de NEN 6069, en deze verwijst naar een classificatie volgens de EN 13501-2. Brandveiligheid van daken kan worden aangetoond met een classificatie volgens de EN 13501-5.

Een classificatie kan worden gegeven op grond van testresultaten van één of meerdere brandtesten, eventueel gecombineerd met (CWFT, classificatie zonder verdere testen) beslissingen van de EC, en/of gecombineerd met afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over uitbreidingen van het toepassingsgebied van testresultaten (en die zijn vastgelegd in documenten zoals normen). Vanwege deze vele mogelijkheden is de classificatie gescheiden van de individuele testresultaten.

Kan ik na beoordeling van mijn product door Efectis een classificatiedocument krijgen

Ja; een classificatie kan worden gegeven op grond testresultaten van één of meerdere brandtesten, eventueel gecombineerd met (CWFT, classificatie zonder verdere testen) beslissingen van de EC, en/of gecombineerd met afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over uitbreidingen van het toepassingsgebied van testresultaten (en die zijn vastgelegd in documenten zoals normen). Wanneer we de beoordeling op grond van deze informatie kunnen uitvoeren kan er ook een classificatiedocument worden geschreven.

Nee; een beoordeling door een expert (van Efectis of anderen) op basis van expertise en inzicht alleen geeft geen mogelijkheid een classificatiedocument te maken. Zo’n beoordeling heeft een beperkter reikwijdte dan een genormeerde uitspraak, maar kan in specifieke gevallen afdoende zijn (zie ook: hoe lang is een testrapport geldig?)

Zijn de resultaten van onderzoek geheim

Wij werken voor opdrachtgevers, en het resultaat (rapport) is dan ook eigendom van de opdrachtgever. Wij mogen deze resultaten dus niet zo maar publiceren, en ook niet met derden bespreken. Dit betekent dus ook dat wanneer iemand een toelichting wil op een testrapport, u als eigenaar van het rapport de enige bent die dit kan toestaan. Uitgezonderd zijn uiteraard algemene vragen over gebruikte testmethodes en dergelijke.

Ook opname in databases of publicaties kan alleen gebeuren na toestemming. Keerzijde hiervan is natuurlijk dat wij geen advies kunnen geven waar met terecht kan voor een specifieke oplossing voor een brandveiligheidsprobleem. We kunnen alleen algemeen doorverwijzen naar klanten, die dan zelf hun product moeten aanbieden.

Hoe lang is de doorlooptijd van een project

Uiteraard hangt de doorlooptijd af van de complexiteit van een project, en ook van de drukte op een bepaald moment. Doorgaans is echter de tijdplanning van alle handelingen die u als klant gaat doorlopen maatgevend; u kunt daarbij denken aan: ontwikkelen product, regelen staf om product in te bouwen, afleveren product, inbouwen product, droogtijd product etc. Onze troefkaart is levertijd. We zullen er alles aan doen de levertijd minimaal te maken opdat u snel met uw product op de markt kunt. Overigens zijn we ook nog andere diensten aan het ontwikkelen, zoals het mogelijk maken dat een proefstuk bij uw bedrijf of dicht bij u in de buurt kan worden opgebouwd. Zodoende spaart u reistijd en kunt u op uw eigen tempo in in eigen huis het proefstuk opbouwen en verzorgen wij, naast de benodigde inspectie, ook het transport. Wanneer we rekenen vanaf het moment van opdrachtbevestiging en (voor sommige projecten) aanleveren proefstukken, kan normaal gesproken gerekend worden met ca. 2 maanden voor brandwerendheidsproeven waarbij één van de grote ovens nodig is, en ca. 1-4 weken voor proeven voor brand(voortplantings)gedrag. Wanneer alle nodige informatie is aangeleverd is dit de tijd inclusief rapportage. Door onze internationale samenwerking met partners in Frankrijk en Turkije, en ook onze goede relaties met andere labs, staan we garant voor een snelle levertijd.

Ik wil gebruik maken van jullie diensten, hoe gaat dat in zijn werk

U heeft een vraag gedefinieerd waarvan u denkt dat wij kunnen helpen bij de oplossing. In eerste instantie neemt u dan contact op met een specifiek persoon, of het algemene contactpunt wat u kunt vinden op deze site. In een eerste gesprek proberen we te definiëren wat u precies nodig heeft, en hoe we u daarbij kunnen helpen. Dit zetten wij in een vrijblijvende offerte die we u toesturen. Hier staat precies in wat wij gaan doen, wanneer we dat kunnen doen, wat er van u verwacht wordt (productinformatie, monsters en proefstukken) om het project zo goed mogelijk af te ronden, en wat de kosten zullen bedragen, en op welke wijze die bepaald worden.

Na ondertekening en terugzending van de offerte gaat het project vervolgens van start. Afhankelijk van het antwoord waarmee u het best geholpen wordt kan dit een eenvoudig advies zijn, een haalbaarheidsstudie, een standaard brandproef  of een uitgebreid project met literatuurstudie, modelvorming en complexe brandproeven, mogelijk in samenwerking met internationale partners.

Aan welke brandveiligheideisen moet ik voldoen

Allereerst de opmerking dat wij de eisen niet vaststellen, en ook geen juristen zijn om werkelijk de finesses van de regelgeving uit te leggen. Voor dat laatste kunt u het best contact opnemen met Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, www.bouwregelwerk.org. Hier zitten bij uitstek de experts om de regelgeving (ook wat betreft brandveiligheid) rondom gebouwen uit te leggen.

Uiteraard bezitten we kennis en ervaring op het gebied van (redelijke) eisenniveaus, zowel nationaal als internationaal en voor een breed scala aan zowel producten als ook voor gebouwen en constructies (tunnels). We zijn dan ook de juiste partner om in overleg met partijen te bekijken welke eisen gesteld zouden moeten worden (en welke eisen in een bepaald geval wellicht minder opportuun zijn).

Liggen de regels voor bouwmaterialen en bouwconstructies redelijk vast, naarmate de producten mobieler worden zijn ook de regels minder helder en vast. Voor versieringen en decoraties heeft het NEN een NTA gepubliceerd (NTA 8007, te bestellen bij het NEN) over de brandveiligheid. Voor overige zaken (meubilair e.d.) zijn op landelijk niveau geen regels vastgesteld.

In al deze gevallen kunnen wij u helpen met:

Wat kan ik in het buitenland met een Efectis rapport

De Efectis partners zijn bekend in heel Europa en ook daarbuiten, vanwege de uitgebreide brede ervaring en deskundigheid. Onze rapportages staan bekend om hun gedegenheid en zorgvuldigheid. De meeste Europese landen hebben in hun regelgeving de Europese classificatie naast de nationale klasseringen opgenomen. Ook rapporten van Efectis kunnen dus in die landen begrepen worden, en het onderzochte product kan op waarde worden geschat. In veel landen worden geen beperkingen gesteld aan de nationaliteit van de rapporten, en daar kunnen ook Efectis documenten zonder meer worden gebruikt. Door de harmonisatie van de rapportage is ook het opstellen in een andere taal dan het Engels meestal geen onoverkomelijk probleem.

Sommige landen stellen nog eisen aan de herkomst van de rapporten, maar ook daar kunnen wij u door middel van ons netwerk van dienst zijn.

Overleg vooraf geeft ons de kans u optimaal van dienst te zijn.


Recente referenties

Testing for railways and marine sector

Testing for railways and marine sector

Lees verder
Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Lees verder