In december 2020 ontstaat brand in een bedrijfspand in Friesland. Het pand wordt volledig door de brand verwoest en de eigenaar van het bedrijf doet een beroep op zijn verzekering. Op dat moment begint voor de ondernemer een onzekere periode. De verzekering bevat namelijk de ‘gevreesde’ clausule elektrische installatie.

Deze clausule die in veel verzekeringen terug te vinden is, houdt in dat de ondernemer regelmatig een keuring moet laten uitvoeren op de staat van de elektrische installatie. In de clausule staat ook vaak opgenomen dat wanneer er schade ontstaat en de keuring niet is uitgevoerd, het door de verzekerde aannemelijk gemaakt moet worden dat de schade niet door een defect in de elektrische installatie veroorzaakt is. De verzekeraar wil uiteraard weten wat de oorzaak van de brand is en stuurt daarom een brandonderzoeker naar het uitgebrande pand. De onderzoeker concludeert al snel dat het pand zo beschadigd is dat het niet meer mogelijk is om een technische oorzaak vast te stellen en dat er geen keuring is uitgevoerd op de staat van de elektrische installatie.Op dat moment stelt de verzekering dat de schade niet gedekt is en wordt de verzekerde in de gelegenheid gesteld om aannemelijk te maken dat de schade niet ontstaan is als gevolg van een defect aan de elektrische installatie.

Dit is het moment waarop het Nederlands Onderzoeksinstituut (NLOI) ingeschakeld wordt en Efectis vraagt om het technische onderzoek uit te voeren, om zo de ondernemer bij te staan. Efectis voert het technische onderzoek uit en NLOI doet de tactische kant van het onderzoek, levert een eindrapport en communiceert met de verzekeringsmaatschappij.

Op het moment dat Efectis namens de ondernemer een technisch onderzoek gaat uitvoeren wordt de verzekeraar in kennis gesteld en komt de onderzoeker namens de verzekeraar ook weer om verder onderzoek uit te voeren. Tijdens het onderzoek worden alle sporen nauwkeurig vastgelegd en op basis van beelden van een bewakingscamera is er een vermoeden waar de brand ongeveer eerst ontstaan is. Ook door Efectis wordt vastgesteld dat de schade te groot is om op basis van het technisch onderzoek ter plaatse de oorzaak van de brand vast te kunnen stellen, maar Efectis laat het daar niet bij zitten.

Op basis van de schade aan de constructie van het gebouw, foto’s gemaakt kort na het ontdekken van de brand, gegevens uit de inbraakalarminstallatie en beelden van een bewakingscamera kan de plaats van ontstaan van de brand tot een oppervlakte van twee bij drie meter nauwkeuring vastgesteld worden. In dit gebied bevond zich een defecte accu die aan een lader was blijven staan, maar er waren in dit gebied ook onderdelen van de elektrische installatie aanwezig. De exacte oorzaak kan dan ook nog steeds niet vastgesteld worden.

Efectis adviseert en NLOI besluit een expert in te schakelen op het gebied van accu’s. FSE Support.eu voert in opdracht van NLOI en in overleg met Efectis een uitgebreide analyse uit op de accu en de kans op ontstaan van brand in de situatie zoals deze in het pand aanwezig was.

NLOI doet verder onderzoek naar de staat van de elektrische installatie. Waren er storingen? Wanneer zijn werkzaamheden aan de installatie uitgevoerd en door wie? Uit dit onderzoek kwam geen enkel probleem met de installatie naar voren.
NLOI vat de onderzoeken en conclusies samen:

NLOI legt de bevinding voor aan de verzekeraar en deze besluit op basis van het onderzoek dat de schade gedekt is en het verzekeringsgeld uitgekeerd wordt.

Bonus: Tijdens het onderzoek werd ontdekt dat er sprake geweest is van een rookgasexplosie kort voor aankomst van de Brandweer. Omdat rookgasexplosies een groot risico vormen voor Brandweerpersoneel is de informatie over deze brand met toestemming van de opdrachtgever gedeeld met het IFV/Brandweeracademie.