Yangın Danışmanlığı

Genel Bakış

Yangın Danışmanlığı

Efectis, yangın danışmanlığı kapsamında her türlü yapı tipi için mimari ve elektromekanik tasarım projesi hazırlama ve inceleme,  kaçış yolu hesaplamaları, yangın algılama ve uyarı, yangın söndürme sistemlerinin (yangın tesisatı) değerlendirilmesi, yangın risk analizi gibi uygunluk kontrolü hizmetleri sunar.

Yerel ve uluslararası mevzuatlar dahilinde belirlenen yangın güvenlik önlemleri; yangının meydana gelmesini önlemeyi veya meydana gelen bir yangının gelişimini ve etkilerini sınırlandırmayı amaçlar. Bu önlemler belirlenirken amaç; yangının bileşenleri olan yakıt, oksijen ve ısı kaynaklarını birbirinden olabildiğince ayrı tutmak; yangın risk analizi ve yangın talimatı doğrultusunda tahliye ve söndürme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Efectis, yangın bilimindeki deneyimi ve uzman kadrosuyla yapılarda Yangın Danışmanlığı hizmeti sunar. Yangın karakteristiklerini belirlemek, yıkıcı etkilerini azaltmak, yangını kontrol altında tutmak ve söndürebilmek için holistik yaklaşımı benimseyen Efectis, aynı zamanda yangın bilincinin oluşturulması ve yangın güvenlik eğitimlerinin sağlanması gibi konularda da size destek olur.

KONSEPT YANGIN TASARIMI

Yapılarda alınacak yangın güvenlik önlemleri, mimari ve elektromekanik sistemlerin birbirine entegre olduğu düşünülerek belirlenmelidir. Ayrıca her bina yapısal olarak birbirinden farklı olduğundan,  asgari gereklilikleri belirleyen temel mevzuatların ötesinde bir değerlendirme ve projelendirme yapılmalıdır. Yangından korunma sistemlerinin yanlış projelendirilmesi hem maddi açılardan hem de vakit yönünden kayıplara neden olurken, zamanında fark edilemeyen hatalar herhangi bir yangın anında felaketlere sebep olacaktır.

Efectis, Yangın Danışmanlığı  kapsamında, yapınıza özgü yangın güvenlik gerekliliklerini belirleyerek yerel ve uluslararası mevzuatlara uygun olacak şekilde konsept yangın tasarımı yapar.

Hizmet detayları aşağıda sıralanmıştır;

 • Yangın güvenlik sistemleri için teknik şartname hazırlanması
 • Yangın risk analizi
 • Yapı malzemeleri ile elektromekanik ekipman ve sistemlerinin uygunluk değerlendirmesi
 • Yapının yangın dayanım ve kompartımantasyon gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Kullanıcı yükünün hesaplanması ve kaçış yollarının projelendirilmesi
 • Yapının tehlike sınıfının belirlenmesi
 • Yangın söndürme sistemlerinin (sprinkler sistemi, yangın dolabı vb.) hidrolik hesapları ve projelendirilmesi
 • Duman tahliye ve basınçlandırma sistemlerinin fan kapasite hesapları ve projelendirilmesi
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin (yangın alarm butonu, yangın detektörü vb.) projelendirilmesi
 • Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin projelendirilmesi
 • Acil durum tahliye, yangın zonu planları ve yangın talimatının hazırlanması
 • Yangın senaryosu ve yangın matrisinin hazırlanması
TASARIM KONTROLÜ

Yapıların yangın güvenliği, tasarım aşamasında başlamaktadır. Yangın tehlikesini azaltmak, hatta tamamıyla önlemek veya meydana gelen bir yangına olabildiğince hızlı müdahale edebilmek için gereken tüm önlemler, tasarım aşamasında belirlenir. Mevcut ve yeni binaların yanı sıra, kullanım amacı değişen veya tadilat gören binalarda da yangın güvenliği tasarım kontrolü gereklidir.

Tasarım kontrolü kapsamında kompartımantasyon ve kaçış yolları gibi pasif yangın koruma önlemleri kontrol edildikten sonra; yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın tesisatı, duman tahliye sistemleri gibi aktif yangın koruma sistemleri değerlendirilerek tüm yangın koruma önlemlerinin birbiriyle uyumlu çalışması hedeflenir.

Efectis, Yangın Danışmanlığı  kapsamında, mimari ve elektromekanik projelerinizi yerel ve uluslararası mevzuatlara göre kontrol eder ve alternatif çözümler sunar.

Hizmet detayları aşağıda sıralanmıştır;

 • Teknik şartnamelerin kontrolü
 • Yangın risk analizi
 • Yapı malzemeleri ile elektromekanik ekipman ve sistemlerinin uygunluk değerlendirmesi
 • Yapının yangın dayanım ve kompartımantasyon gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Kullanıcı yükünün hesaplanması
 • Yapının tehlike sınıfının belirlenmesi
 • Yangın söndürme sistemlerinin (sprinkler sistemi, yangın dolabı vb.) ve hidrolik hesaplarının kontrolü
 • Duman tahliye ve basınçlandırma sistemlerinin ve fan kapasite hesaplarının kontrolü
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin (yangın alarm butonu, yangın detektörü vb.) kontrolü
 • Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin kontrolü
 • Acil durum tahliye ve yangın talimatının kontrolü
 • Yangın senaryosu ve yangın matrisinin hazırlanması
SAHA KONTROLÜ VE MONTAJ MUAYENELERİ

Saha kontrolleri belirli periyotlarla, saha imalatlarının ilerleyişi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İmalatların, yangın güvenlik hususlarına ve yangın risk analizine uygun ilerleyip ilerlemediğini teyit edebilmek amacıyla yapılan kontrollerde, mimari ve elektromekanik malzeme ve sistemler incelenir. Böylece, çalışmalar tamamlanmadan belirlenen uygunsuzluklara kolayca müdahale edilebilir ve mahale uygun çözümler sunulabilir.

Yangın Danışmanı sahada kullanılan yapı malzemelerini, yangın tesisatını (yangın pompası, kontrol vanaları, su deposu, yangın zonları vb.), yangın söndürme sistemlerini (sprinkler sistemi, köpüklü sistem, gazlı söndürme sistemi vb.) , duman tahliye sistemlerini, acil durum aydınlatma sistemlerini, yangın algılama ve uyarı sistemlerini (yangın algılama paneli, detektörler, butonlar vb.) ve daha pek çok gereklilikleri yangın güvenlik kuralları çerçevesinde boyut, standartlara uygunluk, hidrolik hesap, ekipman yerleşimi, sistem çalışırlığı, test raporuna uygunluk gibi açılardan kontrol eder, gördüğü eksiklik ve uygunsuzlukları raporlayarak gerekli önerilerde bulunur.

Yangın güvenlik sistemlerinin birbiriyle uyumlu ve amacına uygun şekilde çalışabilmesi için en önemli etkenlerden biri de doğru ürün seçimi ve montajlarının test raporuna uygun şekilde yapılmasıdır. Bu amaçla Efectis, Yangın Danışmanlığı kapsamında yangın kapısı montaj muayenesi ve pasif yangın yalıtımı montaj muayenesi hizmeti sunmaktadır.

Yangın Kapısı Montaj Muayenesi

Yangın kapıları, yangın dayanım testlerinden gereken sonucu almış olsalar dahi, montaj esnasında test raporunda belirtildiği şekilde uygulama yapılmadığında beklenen performansı gösteremez ve rapor kapsamı dışına çıkar. Ayrıca kullanılacak yangın kapıları; yangın dayanımı, mahal kullanım sınıfı, kapı aksesuarları, mahale uygun montaj koşulları gibi talepler doğrultusunda değişiklik gösterilecektir. Örneğin, sprinkler sistemi bulunan bir ofis binasının arşiv kapısı ile bir otelin misafir odası kapısında istenen özellikler farklı olacaktır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Efectis, yerinde kapı montaj muayenesi hizmeti sunar. Yangın Danışmanı, üreticinin akredite test raporuna göre sahada montajı yapılan kapının mahale uygunluğunu, teste giren kapı ile eşlenik olup olmadığını kontrol eder; kapının tasarımı, aksesuarları, montaj şekli vb. hususları inceleyerek eksiklikleri/kusurları belirler ve raporlar.

Pasif Yangın Yalıtımı Montaj Muayenesi

Pasif yangın yalıtımı ürünlerinde çeşitlilik çok fazla olduğundan, kullanılacak yere uygun ürün seçimi kritik önem taşımaktadır. Yangın durdurucu ürünler; yatay veya düşey geçişlerin kapatılması, tesisat türü, şaft veya duvar geçişlerinin boyutu gibi unsurlara göre değişkenlik gösterir. Örneğin, yangın tesisatı geçişlerinde kullanılan metal borular ile elektrik tesisatı geçişlerinde kullanılan kablo tavaları için farklı yalıtım malzemeleri kullanmak gerekebilir. Bu nedenle Efectis, yerinde pasif yangın yalıtımı montaj muayenesi hizmeti sunar. Yangın Danışmanı, sahada montajı yapılan yangın durdurucu ürünlerin lokasyona uygun tip, kalınlık, yoğunluk vb. özelliklerde olup olmadığını ve montajının test raporuna uygun şekilde yapılıp yapılmadığını muayene ederek eksiklikleri/kusurları belirler ve raporlar.

YANGIN SENARYOSU VE YANGIN MATRİSİ

Yangın senaryosu; yapının tasarım aşamasında planlanan, işletme aşamasında çıkabilecek tüm yangınlarda mimari ve elektromekanik yangın güvenlik sistemlerinin bir bütün olarak, birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesini öngören bir koordinasyon planıdır.

Yangın senaryoları hazırlanırken canlıların zarar görmeden tahliye edilebilmesi, binada can ve mal kaybının en aza indirilmesi, itfaiye ekibinin kolay çalışabilmesi gibi hususlar dikkate alınır. Yangın algılama sistemlerinden herhangi birine (alarm butonu, sprinkler sistemi, duman algılama sistemi vb.) bir sinyal gittiği anda; yangın söndürme sistemleri (yangın tesisatı), duman tahliye sistemleri, acil durum uyarı ve anons sistemleri gibi elektromekanik tesisatların yangın anında nasıl ve ne sırayla devreye gireceği ne kadar süreyle çalışacağı yangın senaryolarında belirlenir ve bu yangın talimatları, yangın matrisi ile otomasyon sistemine aktarılır. Oluşturulan bu planın işleyişinin, yangın fonksiyon testleri ile kontrol edilmesi kritik önem taşır. Bu sayede birbiri ile çakışabilecek veya arıza yapabilecek sistemler, binada yaşam başlamadan önce görülür ve gereken önlemler alınır.

Efectis, alanında uzman Yangın Danışmanı kadrosuyla bina kullanım amacı, kullanıcı yükü, yapı boyutu gibi pek çok etkeni göz önünde bulundurarak, yapınıza en uygun yangın senaryosunun ve matrisinin hazırlanmasında size destek olur.

YANGIN FONKSİYON TESTLERİ

Yangın güvenliğinin en önemli hususlarından olan elektromekanik yangın tesisatı ekipmanları, ancak standartlara uygun bir montaj ve devreye alma süreci sonrasında hayati görevlerini yerine getirebilir.

Yangın fonksiyon testleri esnasında otomasyona gönderilen yangın sinyaliyle (alarm butonu, sprinkler sistemi, duman algılama sistemi vb.) yangın senaryosu başlatılarak, senaryoda tanımlı sistemlerinin bir bütün olarak, birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu esnada uygun şekilde kalibre edilmiş ölçüm araçlarıyla (ultrasonik debimetre, anemometre, desibel ölçer) gerekli ölçümler alınarak, sistemlerin çalışırlığının yanı sıra, verimlilikleri de gözlemlenir.

Efectis, Yangın Danışmanlığı kapsamında, ekipmanlarınızın ilgili standartlar uyarınca fonksiyon testleri esnasında tespit ettiği eksiklik ve uygunsuzlukları raporlayarak kolay ve hızlı şekilde tedbir alabilmenize imkân sağlar.

Yangın fonksiyon testleri kapsamında sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

 • Monte edilmiş olan cihaz ve tesisatların uygunluk kontrolleri
 • Yangın söndürme sistemlerinin kontrolü ve test edilmesi
  • Yangın pompalarının performans testleri
  • Otomatik sprinkler sistemi test-drenaj vanası testleri
  • Yangın dolaplarının akış testleri
  • Akış anahtarı ve vana izlemeleri
  • Gazlı söndürme sistemlerinin testleri
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin test edilmesi
  • Detektör aktivasyon kontrolleri (örnekleme metodu ile algılama zonları test edilir.)
  • Yangın ihbar butonu kontrolleri
  • Siren/flaşör sisteminin kontrolleri
  • Acil durum anons sisteminin kontrolleri
  • Acil durum aydınlatma ve yönlendirme kontrolleri
 • Mekanik sistemlerin kontrolü ve test edilmesi
  • Yangın ve duman damperi aktivasyon kontrolleri
  • Duman tahliye fanlarının kontrolleri
  • Basınçlandırma fanlarının kontrolleri
  • Yangın perdelerinin aktivasyon kontrolleri
  • Skylight ve duman tahliye kapaklarının aktivasyon kontrolleri
  • Asansör, yürüyen merdiven, kartlı geçiş vb. sistemlerin aktivasyon kontrolleri
PERİyODİK YANGIN GÜVENLİĞİ

Zaman içerisinde mevcut yapılardaki yangın güvenlik sistemleri kullanılamaz hale gelebilir. Belirli zaman aralıklarında bu sistemlerinin tamamının yangın senaryosu kapsamında ilgili yönetmelik ve standartlara uygun şekilde kontrol edilmesi gereklidir.

Yangın Danışmanlığı kapsamında, yapıda bulunan elektromekanik sistemlerin çalışırlığı ve uygunluğu periyodik olarak denetlenir, uygunsuzlukların giderilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapılır.

Özellikle endüstriyel tesislerde, yapıların kullanım amacının zamanla değiştirilmesine rağmen; mimari yangın güvenlik önlemleri uygun şekilde alınmayabilir veya yangın tesisatı, algılama ve uyarı ekipmanları gibi elektromekanik sistemler buna uygun şekilde revize edilmeyebilir.

Efectis, Periyodik Yangın Danışmanlığı ve güvenliği kapsamında yangın güvenlik sistemlerinin revizyon çalışmalarında teknik destek sunar.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim