KVKK Aydınlatma Metni

Genel Bakış

KVKK Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.  (“Şirket”),yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi  :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), nüfus cüzdanı seri ve no, aile sıra no, Cilt ve sıra no, medeni hal, kimlik kayıt numaraları, veriliş nedeni/ yeri/tarihi, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, sgk no, vergi numarası, ruhsat fotokopisi, çalışan kartı, cinsiyet,

İletişim Verisi :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon (ev/cep), adres,adres numarası, e- posta adresi

Sağlık Verisi   :Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Psikolojik testler ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri (projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler), kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, anamnez, istirahat raporları, durum bildirir raporları, reçete, ilaç raporları, Aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, Sağlık raporları, Hamilelik durumu, sakatlık durumu,

Biyometrik Veri:Kamera kaydı

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf,  kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap, Sigorta poliçe pilgileri

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi

Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı kurum, meslek bilgisi

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Okul, eğitim bilgileri,

Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, TC Kimlik numarası

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer: İnsan Kaynakları sekmesinden yapılan başvurular için başvurulan pozisyon, başvuru yapılan merkez ve tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş, askerlik durum bilgisi,

Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle; 

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, Şirketimiz politikalarının uygulanması

amacıyla, özellikle; 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.. Kişisel Verileriniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlık ortaklıklara aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülükleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek,  merkez meşru menfaatlerini korumak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; kişiden  bizzat veya web sitesi/telefon vasıtasıyla talep edilen veya  kişilerin  paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel veriler, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel veriler; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasında ki yasal  gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletme faaliyetlerini yürütebilmek sebebiyle, fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklere uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konusu doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri ,

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Başvuru yöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresGönderimde belirtilecek bilgi
Şahsen başvuruZarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Noter yoluyla Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Güveni e-posta efectis@hs01.kep.trE-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”
Kayıtlı e-posta adresiniz ileE-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Verisi işlenen kişilerin elde edilen  ve işlenen kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinde  herhangi bir değişiklik meydana gelen kişiler , bu hususu Merkezin ilgili birimine bildirmelidir


Geçmiş referanslarımız

Kanat Boya için Yangın Mühendisliği Çalışması

Kanat Boya için Yangın Mühendisliği Çalışması

Devamını oku
Halles Yeraltı Yolları için Güncellenmiş Güvenlik Tesislerinin Uygulanması

Halles Yeraltı Yolları için Güncellenmiş Güvenlik Tesislerinin Uygulanması

Devamını oku