12/12/2018

Er is vaak behoefte aan een ‘bredere’ toepassing van brandwerende producten dan het (direct) toepassingsgebied zoals dat in de desbetreffende Europese testnorm is omschreven en eventueel het uitgebreid toepassingsgebied zoals omschreven in de bijbehorende Europese ‘exap’-norm.

Dit speelt niet alleen bij de toepassing van ‘nieuwe’ producten. Vaak blijkt tijdens een inspectie in een bestaand gebouw dat (soms forse) afwijkingen worden geconstateerd tussen de situatie zoals het product is getest en de feitelijke toepassing. Ondanks deze afwijking(en) kan het product voldoen aan de functionele eis: het waarborgen van de brandwerendheid. In dergelijke gevallen kan voor de toetsende instanties en de gebouweigenaar (als eind-verantwoordelijke) een ‘deskundigenbeoordeling’ worden opgesteld waaruit blijkt dat aan de gestelde (functionele) eis wordt voldaan.

Het moge duidelijk zijn dat het beoordelen van dergelijke situaties specifieke kennis vraagt. Bij verhitting is immers vaak sprake van een (forse) vervorming van constructies en van het desintegreren van materialen. Bij het opstellen van een beoordeling moet met deze factoren rekening worden gehouden. In feite houdt dit in dat diegene die de beoordeling opstelt ervaring moet hebben met het testen van dergelijke producten en constructies.

Om te bewerkstelligen dat beoordelingen worden opgesteld door ter zake kundigen is door Efectis en Peutz een Richtlijn opgesteld. Daarbij zijn tevens regels omschreven die er zorg voor dragen dat beoordelingen een deugdelijke onderbouwing hebben. De regels zijn opgenomen in de Efectis/Peutz Richtlijn ‘Eisen aan het opstellen van beoordelingen of verzamelrapporten’. Deze richtlijn dient steeds te worden gevolgd bij het opstellen van een beoordeling c.q. deskundigenbeoordeling.

Met name voor de beoordeling van praktijksituaties geldt dat een beoordeling vaak wordt gezien als ‘gelijkwaardige oplossing’. Door de hieronder geformuleerde regels te volgen mag worden verwacht dat een dergelijke oplossing door de vergunningverlener ook daadwerkelijk als gelijkwaardige oplossing wordt geaccepteerd. Dat laat onverlet dat het van belang is een en ander tijdig met de vergunningverlener af te stemmen.

EISEN OPSTELLEN BEOORDELINGEN OF VERZAMELRAPPORTEn

Richtlijn

Deskundigenbeoordelingen worden opgesteld volgens de door Efectis en Peutz opgestelde richtlijn:

Eisen aan het opstellen van beoordelingen of verzamelrapporten – versie 2019-03

Deze Richtlijn is overgenomen in de onderstaande hoofdstukken 2 tot en met 5.

De deskundigenbeoordeling kan een Projectspecifieke beoordeling (hoofdstuk 3, een Generieke beoordeling (hoofdstuk 4) of een Verzamelrapport (hoofdstuk 5) betreffen.

Algemene eisen

Beoordeling

De beoordeling wordt verricht conform de in de hoofdstukken 2 tot en met 5 beschreven uitgangspunten.

 

Rapportage

 • In de rapportage wordt in de inleiding de volgende zin opgenomen:

“Deze beoordeling is opgesteld volgens de richtlijn “Eisen aan het opstellen van beoordelingen of verzamelrapporten – 2019-03.”.

 • In de rapportage wordt de geldigheidsduur van de rapportage vermeld.
 • In elke Beoordeling wordt de volgende zin opgenomen: “De vraagstelling kan niet worden beantwoord middels het direct- of uitgebreid toepassingsgebied (‘exap’) als omschreven in de betreffende Europese normen. Deze rapportage betreft derhalve een Deskundigenbeoordeling of Expert Judgement. De in deze rapportage beschreven beoordeling betreft een gelijkwaardige oplossing. De beschreven gelijkwaardige oplossing moet tijdig met het bevoegd gezag worden afgestemd.”.
 • In elk Verzamelrapport wordt de volgende zin opgenomen: “Een verzamelrapport is een verzameling van test-, extended application- en classificatierapporten en generieke beoordelingen. In een verzamelrapport staan geen nieuwe beoordelingen of conclusies. Een verzamelrapport op zichzelf is geen onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing”.

Opsteller

 • De opsteller of eventuele mede-ondertekenaar van een Projectspecifieke of Generieke Beoordeling of een Verzamelrapport moet aantoonbare en actuele ervaring hebben met het uitvoeren van de voor het beschouwde product specifieke brandwerendheidstest of brandgedragtest.
 • Met ‘actuele ervaring’ wordt bedoeld dat de opsteller jaarlijks tenminste één keer de betreffende of vergelijkbare test uitvoert c.q. hieraan deelneemt.
 • De instelling die een Projectspecifieke of Generieke Beoordeling of een Verzamelrapport opstelt zal hiertoe een intern register bijhouden waarin is aangegeven welke personen ervaring hebben met de verschillende testen en gerechtigd zijn Beoordelingen en Verzamelrapporten op te stellen.

Projectspecifieke beoordelingen

In een Projectspecifieke beoordeling wordt een specifieke constructie of product in een  specifiek project beoordeeld. Een Projectspecifieke beoordeling is niet geldig voor andere projecten.

Nieuwbouw en renovatie/verbouw

 • De Projectspecifieke beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op test-, exap- en classificatierapporten die zijn opgesteld volgens de Europese normen, en/of op de van toepassing zijnde Eurocode. De beoordeling wordt niet gebaseerd op een eerdere beoordeling (het ‘stapelen’ van beoordelingen is niet toegestaan).
 • Uitsluitend rapporten die zijn opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • De Projectspecifieke beoordeling blijft geldig zolang het gebruik en/of de indeling van het gebouw niet verandert en gewijzigde regelgeving geen aanvullende eisen stelt.

Bestaande bouw

 • De Projectspecifieke beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op test-, exap en classificatierapporten (voor zover beschikbaar) die zijn opgesteld volgens Europese normen, en/of op de van toepassing zijnde Eurocode. De beoordeling wordt niet gebaseerd op een eerdere beoordeling (het ‘stapelen’ van beoordelingen is niet toegestaan).
 • Alleen in situaties die zijn gerealiseerd vóór 2005 mogen indien geen Europese testrapporten beschikbaar zijn ook testrapporten volgens de toenmalige normen worden gebruikt.
 • Uitsluitend rapporten die zijn opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • De Projectspecifieke beoordeling blijft geldig zolang het gebruik en/of de indeling van het gebouw niet verandert en gewijzigde regelgeving geen aanvullende eisen stelt.

Generieke beoordelingen

Een Generieke beoordeling betreft bijvoorbeeld de beoordeling van uitgebreide toepassings-mogelijkheden van een product.

Voorwaarden

 • Een Generieke beoordeling wordt uitsluitend opgesteld wanneer de beoordeling niet op basis van het direct- of uitgebreid toepassingsgebied opgesteld kan worden. Indien de toepassing valt binnen het direct- of uitgebreid toepassingsgebied, wordt dit aangehouden en niet aanvullend generiek beoordeeld. Uitzondering is de interpolatie tussen resultaten van succesvol geteste materialen.
 • Voor producten die met CE markering op de markt worden gebracht worden geen Generieke Beoordelingen opgesteld.
 • De Generieke beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op test-, exap- en classificatierapporten, opgesteld volgens de Europese normen. De beoordeling wordt niet gebaseerd op een eerdere beoordeling (het ‘stapelen’ van beoordelingen is niet toegestaan).
 • Uitsluitend rapporten die zijn opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • De Generieke beoordeling is geldig gedurende 3 jaar. Na verstrijken van die periode kan de geldigheidsduur worden verlengd indien is aangetoond dat de samenstelling van de constructie niet is gewijzigd, het direct en uitgebreid toepassingsgebied als omschreven in de relevante normen niet is beperkt en geen testresultaten beschikbaar zijn gekomen die aanpassing van de conclusies in deze rapportage nodig maken.

Verzamelrapporten

In een Verzamelrapport wordt op basis van eerder opgestelde rapporten een zo breed mogelijk overzicht gegeven van de toepassingsmogelijkheden van een product of constructie.

Voorwaarden

 • Het Verzamelrapport wordt gebaseerd op test-, exap-  en classificatierapporten, opgesteld volgens de Europese normen, en evt. tevens op Generieke Beoordelingen als beschreven onder 4.
 • In een verzamelrapport staan geen nieuwe beoordelingen en/of conclusies.
 • Uitsluitend rapporten die zijn opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • en Verzamelrapport is gedurende 3 jaar geldig. Na verstrijken van die periode kan de geldigheidsduur worden verlengd indien is aangetoond dat de samenstelling van de constructie niet is gewijzigd, het direct en uitgebreid toepassingsgebied als omschreven in de relevante normen niet is beperkt en geen testresultaten beschikbaar zijn gekomen die aanpassing van de conclusies in deze rapportage nodig maken.