Engineering: constructieve brandveiligheid

Overzicht

Engineering: constructieve brandveiligheid

Wanneer niet kan worden aangetoond dat een project of faciliteit voldoet aan de eisen (‘compliance’), kan dit de voortgang van het project hinderen en/of de faciliteit blootstellen aan overmatige operationele en juridische risico’s. Er is nooit een goede reden om projecten of faciliteiten aan dit risico bloot te stellen!

Specialisten van Efectis met diepgaande kennis van de norm werken samen met uw team en informeren u over de relevante normen en beoordelingsregels, zodat u hier in uw project rekening mee kunt houden. Het maakt niet uit hoe uniek uw project is.

Risicobeoordeling

INSTORTINGSPROCES VAN GEBOUWEN EN APPARATUUR (DIAGNOSE, ONTWERP, MODELLEREN EN BEOORDELING)

Efectis is ongeacht het gebouwtype (opslag, industrieel) of het constructietype (staal, beton, hout) in staat Fire Safety Engineering (FSE)-onderzoeken uit te voeren ter beoordeling van instortingsprocessen :

Het FSE-onderzoek, dat een prestatiegedreven benadering heeft, verifieert de volgende eisen:

 • Geen falen van de gevel
 • Geen falen van gebouwdelen
 • Brandontwikkeling in en constructiegedrag van de constructie mogen de evacuatie van de gebruikers en de blushandelingen niet hinderen.

De analyse is gebaseerd op modellering van brandontwikkeling en –verspreiding om toleranties en constructiegedrag van het gebouw te voorspellen (gebruik van de geavanceerde methode volgens het brandgerelateerde deel van de Eurocodes waar van toepassing).

De verschillende berekeningsstappen maken gebruik van specifieke modelleringsinstrumenten voor o.a. brandontwikkeling (vereenvoudigd model, zonemodel, CFD-model zoals FDS), eindige-elementenmodel voor warmte-overdracht (SAFIR, ANSYS) en eindige-elementenmodel voor mechanische brandberekeningen (SAFIR, ANSYS, LENAS).

kwetsbaarheid en bescherming van gebouwen tegen toxiciteit, thermische effecten en explosies

Bij kritieke gevaren, zoals boil-over, BLEVE, flash fire, plasbranden, jetfire en explosies op een industrieterrein of bij een elektriciteitscentrale, kunnen toxiciteit, thermische en explosieve domino-effecten binnen en buiten het terrein desastreuze gevolgen hebben voor de omgeving. Het is daarom van groot belang de risico’s en gevolgen voor gebouwen, faciliteiten en mensen te beoordelen.

Efectis kan de kwetsbaarheid van uw faciliteiten bepalen en de beste oplossingen definiëren om uw installaties te verbeteren en de risico’s voor mensen te beheersen. Wij bieden een algemene gestructureerde benadering van het probleem:

 • Stap 1 – Effecten kenschetsen:
  • Identificatie van gevaarlijke fenomenen
  • Fenomenen kenschetsen (soort, intensiteit, duur)
 • Stap 2 – Constructies (gebouwen en faciliteiten) kenschetsen:
  • Ad-hoconderzoek
 • Stap 3 – Kwetsbaarheidsdiagnose per gebouwdeel (dak, gevels enz.) en soort effect:
  • Dynamische mechanische berekening
  • Thermische effecten: Warmte-overdrachtberekening en vloeistofdynamicaberekeningen
  • Toxische effecten: Doorlatendheidsmetingen en -berekening
 • Stap 4 – Verbetering/versterking vaststellen en optimaliseren:
  • Technische en economische haalbaarheid
  • Kostenschatting

Efectis ondersteunt eigenaren en aannemers bij het:

 • Ontwerpen en vaststellen van bestekken (nieuwbouw)
 • uitvoeren van uitgebreide diagnoses en vaststellen van versterkingen (bestaande bouw)

Brandrisicoanalyse van elektriciteitscentrales en kerninstallaties (kerncentrales, R&D-centra, laboratoria enz.)

Efectis heeft meer dan 15 jaar ervaring met brandrisicoanalyses voor nucleaire exploitanten. Een brandrisicostudie van een installatie houdt in dat er in elk pand van de installatie brand kan ontstaan en omvat:

 • Een kwalitatief onderzoek van de brandrisico’s;
 • Een kwantitatief onderzoek naar brandontwikkeling.

Efectis heeft ook een nieuwe risicoanalyseprocedure geïntroduceerd met zo nodig ingewikkelde berekeningen.

Voor nucleaire exploitanten voert Efectis onderzoek uit naar bezwijkgedrag bij brand. Meestal zijn de initiële eisen voor bezwijkgedrag gebaseerd op een standaard-ISO-brandkromme van twee uur. Dit is een relatief eenvoudige en conservatieve aanpak. Als de eerste test wordt gehaald is nader onderzoek doorgaans niet nodig. Wanneer echter niet kan worden voldaan aan de basiseisen van de standaardbrandcurve (dit is het geval bij de meeste onbeschermde staalconstructies en bepaalde betonnen constructies), worden de prestaties beoordeeld op basis van het huidige brandrisico. Deze benadering kan een “constructiegedrag bij brand” worden genoemd. Ook wordt om een beoordeling gevraagd wanneer aan de ISO-brandeisen is voldaan maar de werkelijke thermische impact (qua intensiteit of duur) ernstiger kan uitvallen dan de standaardbrandkromme (bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van koolwaterstof of een hoge vuurbelasting).

FIRE SAFETY ENGINEERING: CONCEPT, ONTWERP & MODELLERING (PRESCRIPTIEF ONTWERP EN PRESTATIEGERICHT MODELLERING)

Beoordeling van prestatiegericht ontwerp

Fire safety engineering wordt gezien als reëel alternatief voor de gebruikelijke prescriptieve benadering. Deze methode wordt wereldwijd ingezet om een algemene brandveiligheidsstrategie voor gebouwen op te stellen.

Deze op engineering gebaseerde benadering geeft architecten en aannemers meer flexibiliteit bij het ontwerpen van complexe of innovatieve gebouwen. Het is ook een geschikt instrument bij de herinrichting van bijvoorbeeld historische gebouwen om ze aan de regelgeving te laten voldoen.

Rookbeheersingsonderzoek kan van pas komen als een constructie niet voldoet aan regelgeving, bijvoorbeeld:

 • lagere rookafvoer dan vereist;
 • rookscherm te klein;
 • plafond onnodig hoog;
 • weinig toevoer van buitenlucht;
 • meerdere open lagen boven elkaar;
 • beoordeling van actieve rookbeheersingssystemen (ventilatoren, rook- en luchtgordijnen enz.).

Efectis gebruikt rookverspreidingsmodellering om de omstandigheden voor de evacuatie van mensen overeenkomstig tolerantiecriteria (toxiciteit, opaciteit, temperatuur en warmtestraling van rook) te beoordelen. Deze analyse vormt de basis om te bepalen welke rookafzuigsystemen het meest geschikt zijn of de doeltreffendheid van rookafzuigsystemen te onderbouwen, zelfs als deze niet voldoen binnen de gebruikelijke beschrijvende benadering.

Onze methode is een resultaatgerichte benadering die in nauwe samenwerking met reddingsdiensten wordt gebruikt om de te bestuderen referentiebrandscenario’s te definiëren en te valideren:

 • Stap 1: Brandrisicoanalyse van het gebouw en de rookafvoersystemen
 • Stap 2: Vaststelling van veiligheidsdoelen en bijbehorende resultaatgerichte criteria
 • Stap 3: Vaststelling en kenschetsing van referentiebrandscenario’s
 • Stap 4: Validatie van referentiebrandscenario’s door de bevoegde instanties
 • Stap 5: Brandscenariomodellering en resultatenanalyse
 • Stap 6: Conclusies over de effectiviteit van rookafvoersystemen
 • Stap 7: Analyse van verbeteringen als de veiligheidsdoelen niet gehaald worden
 • Stap 8: Presentatie van onderzoeksconclusies aan de bevoegde instanties

Ontwerp van brandbeveiligingsinstallaties

Om brandrisico’s te beperken moet je de omvang en aard ervan begrijpen en systemen ontwerpen om die risico’s tegen te gaan. De brandwetenschappers en brandbeschermingstechnici van Efectis zijn specialisten op het gebied van brandgedrag en systeemontwerp.

 • Prescriptief ontwerp: Voor de meeste projecten gelden voorschriften die het gebruik van actieve branddetectie- en -bestrijdingssystemen verplicht stellen. Efectis is gespecialiseerd in het ontwerpen van conventionele en onconventionele brandbeveiligingsinstallaties, zoals:
  • Brandmeldinstallaties/massa-notificatiesystemen (NFPA 72)
  • Waterblussystemen
   • Automatische sprinklers/stijgbuizen (NFPA 13, EN12845)
   • Watersproeisystemen (NFPA 15)
   • Watermistsystemen (NFPA 750)
   • Natte en droge chemicaliën (NFPA 17)
  • Bijzondere gevaren
   • Natte en droge chemicaliën (NFPA 17)
   • Clean Agent (NFPA 12, NFPA 2001)
   • Brandbare metalen

De aard en het detailniveau die door Efectis worden geboden, variëren naargelang de behoeften van het project. Efectis kan alles vervaardigen, van prestatiespecificatiedocumenten tot definitieve ontwerpen die direct kunnen worden ingediend. Bij elk project definieert Efectis de omvang van het project in detail, waardoor meer concurrerende aanbiedingen kunnen worden gedaan en minder wijzigingsverzoeken zullen voorkomen.

 • Performance Based Design:
  Bij bepaalde faciliteiten, zoals openbaarvervoersystemen, sportstadions, grote atria en
  industrieterreinen, is een speciale analyse nodig om de risico’s te bepalen en tegen te gaan. De
  brandwetenschappers en brandbeschermingstechnici van Efectis kunnen bogen op tientallen jaren
  ervaring op het gebied van brandmodellering en –tests om de risico’s te kwantificeren. Zij
  gebruiken die expertise om oplossingen op maat te ontwikkelen. Efectis biedt o.a. de volgende
  diensten op het gebied van prestatiegericht ontwerp:
 • Modellering van brand- en rookgedrag
 • Brandwerendheidsmodellering/-berekening
 • Schatting van verlies door brand
 • Ontwerp van rookbeheersingssystemen: overdruktrappenhuizen; atriumafzuiging
 • Ontruimingsanalyse

Efectis heeft wereldwijde expertise in het volledig inzichtelijk maken van de mogelijke brand- en verwante risico’s.

Evacuatieanalyse: ontwerp, modellering en beoordeling

De groeiende complexiteit (afmetingen en configuratie) van gebouwen betekent dat specifieke aandacht moet worden geschonken aan de problemen op het gebied van evacuatie. Er zijn verschillende methoden voorhanden om de vluchtmogelijkheden uit een gebouw te analyseren, zoals berekening voor eenvoudige en modellering voor complexe scenario’s. De voornaamste parameter in een evacuatieanalyse is de evacuatietijd. Deze is afhankelijk van vele factoren, zoals reactietijd, loopsnelheid, uitgangskeuze, de afmetingen van deuren en trappenhuizen, obstakels en de gevolgen van rookverspreiding.

De voornaamste doelen van evacuatiemodellering zijn een nauwkeurige evaluatie te verschaffen, innovatieve oplossingen voor de optimalisatie van het gebouwontwerp aan te dragen en de kritieke locaties in bestaande gebouwen te bepalen.

109_Riskassesment4

Brandgedrag van materialen en constructies

Bouwregelgeving bepaalt hoe de brandwerendheid van gebouwen, constructies en materialen moet worden beoordeeld (brandproefnormen, Eurocodes enz.). Meestal biedt de regelgeving ook een alternatief voor de prescriptieve benadering, namelijk fire safety engineering (FSE). Dit alternatief is gebaseerd op een prestatiegericht ontwerp en bestaat eruit de brandwerendheid van constructies te bepalen onder werkelijke/natuurlijke brandomstandigheden (in tegenstelling tot standaardbrandkromme).

Efectis heeft de vaardigheden, geavanceerde modelleringsinstrumenten en testfaciliteiten om de brandprestaties van bouwproducten en constructies te bepalen.

Efectis doet al 70 jaar brandonderzoek en beoordeelt de brandwerendheid van constructies, waarbij rekening wordt gehouden met:

 • de standaard-ISO-brandkromme (prescriptieve benadering)
 • werkelijke/natuurlijke brandkromme met FSE-benadering

Deze onderzoeken zijn van toepassing op vele gebouwtypes (openbare gebouwen, hoogbouw, kerninstallaties, tunnels enz.) en constructies (staal, beton, hout en gemengd).

Ze worden uitgevoerd volgens vereenvoudigde of geavanceerde methoden, zoals het brandgerelateerde deel van de Eurocodes en de volgende algemene methode:

Onderzoeken met standaard-ISO-brandkromme (prescriptieve benadering)Onderzoeken met werkelijke/natuurlijke brandkromme (FSE)
Stap 1: Warmte-overdrachtberekeningen
Stap 2: Mechanische brandberekeningen
Stap 1: Brandrisicoanalyse
Stap 2: Selectie van brandscenario’s voor het
ontwerp
Stap 3: Brandontwikkelingsberekeningen
Stap 4: Warmte-overdrachtberekeningen
Stap 5: Mechanische brandberekeningen

De verschillende berekeningsstappen maken gebruik van specifieke modelleringsinstrumenten voor o.a. brandontwikkeling (vereenvoudigd model, zonemodel, CFD-model zoals FDS), eindige-elementenmodel voor warmte-overdracht (SAFIR, ANSYS, DIANA) en eindige-elementenmodel voor mechanische brandberekeningen (SAFIR, ANSYS, LENAS, DIANA).

17_bis134Riskassesment5
Onderzoek van brandwerendheid van de staalconstructie van een toren
derdenbeoordeling

Inspectie, testen, installatie en cerificering

De brandwetenschappers en brandbeschermingstechnici van Efectis kunnen een groot aantal diensten op het gebied van technische ondersteuning, administratie van brandveiligheidssysteembouw, testen/installatie en certificering bieden. Efectis heeft brede ervaring met:

 • Verificatie dat wordt voldaan aan de codes: Aantonen dat een bestaand gebouw voldoet aan de codes is van cruciaal belang voor veel gebouwen in de gezondheidszorg, het onderwijs en de industrie. De Code Consultants van Efectis kunnen hierin ondersteuning bieden door middel van:
  • Onderzoek en beoordeling t.a.v. veiligheidscode: Deze diensten worden doorgaans in de gezondheidszorg geleverd voor de Conditieverklaring of soortgelijke beoordelingen.
  • Beoordelingssysteem brandveiligheid (FSES): Waar faciliteiten niet volledig voldoen aan de code kan Efectis de relatieve veiligheid helpen aantonen door deze alternatieve methode in te zetten.
  • Industriële brandgevaaronderzoeken: Industrieterreinen moeten voldoen aan een groot aantal codes en normen. De wet niet kennen is geen excuus! Indien men niet voldoet aan de wet en best practices in de sector, loopt men risico’s die kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen. Efectis heeft internationale ervaring bij de beoordeling van industriële faciliteiten en kan helpen de potentiële gevaren te identificeren en te verkleinen.
 • Plannings-/ontwerpbeoordeling van:Brandtests en -onderzoek
  • Waterblussystemen
  • Brandmeldinstallaties/massa-notificatiesystemen
  • Speciale brandbestrijding
 • Beoordeling/tests door externe organisaties
  • Brandbestendigheid/brandbestrijding
 • Brandmeldinstallaties/massa-notificatiesystemen
  • WaterbIusinstallatie
  • Verstaanbaarheid
 • Rookbeheersingssystemen
  • Overdruktrappenhuizen
  • Rookafzuiging hoog debiet
 • Brandverliesonderzoek
  • Oorzaak en ontstaan
  • Expertisebeoordeling en getuigenis ten aanzien van:
   – Naleving van codes
   – Technische installaties
   – Onderhoud van installaties

Brandgedrag

Meestal wordt een beginnende brand nooit een volledig ontwikkelde brand. In sommige gevallen zal de brand zich wel uitbreiden. Bij een natuurlijke brandontwikkeling zijn er drie fases. Het begint met de ontwikkelings- of groeifase waarin een kleine brand groter wordt en een ruimte vult met rook en warmte en die via een flashover leidt tot de fase van een volledig ontwikkelde brand. Wanneer alle brandstof op is, zal de brand in de dooffase komen.

Verschillende aspecten hebben invloed op de ontwikkeling van een brand in een gebouw, waaronder:

 • het type materiaal en de manier van bouwen;
 • de vorm van een ruimte;
 • installaties die de beweging van warmte en rook beïnvloeden;
 • aanwezige zuurstof;
 • brandbestrijdingssystemen zoals een sprinkler;
 • de inrichting van een ruimte.

Met onze kennis over brandgedrag, materiaalgedrag en ventilatie kunnen we helpen mogelijke brandontwikkeling volgens de standaard-t2-ontwikkelingskromme te modelleren. Omdat deze kromme slechts een beperkt toepassingsgebied heeft, kan Efectis helpen om geschikte brandscenario’s te ontwikkelen voor:

 • driedimensionale brandontwikkeling (branduitbreiding in de hoogte zoals bij een magazijn);
 • brandontwikkeling op meer dan een plaats (bij brandstichting of vallend brandend materiaal);
 • wanneer er sprake is van een laag zuurstofgehalte in een kamer en er ‘backdraft’ kan optreden.

Rookbeheersing

Fire Safety Engineering wordt gezien als reëel alternatief voor de gebruikelijke prescriptieve benadering. Deze methode wordt wereldwijd ingezet om een algemene brandveiligheidsstrategie voor gebouwen op te stellen.
Deze op engineering gebaseerde benadering geeft architecten en aannemers meer flexibiliteit bij het ontwerpen van complexe of innovatieve gebouwen. Het is ook een geschikt instrument bij de herinrichting van bijvoorbeeld historische gebouwen om ze aan de regelgeving te laten voldoen.
Rookbeheersingsonderzoek kan van pas komen als een constructie niet voldoet aan regelgeving, bijvoorbeeld:

 • rookafvoer te nauw;
 • rookscherm te klein;
 • plafond onnodig hoog;
 • weinig toevoer van buitenlucht;
 • meerdere open lagen boven elkaar;
 • beoordeling van actieve rookbeheersingssystemen (ventilatoren, rook- en luchtgordijnen enz.).

Efectis gebruikt rookverspreidingsmodellering om de omstandigheden voor de evacuatie van mensen overeenkomstig houdbaarheidscriteria (toxiciteit, opaciteit, temperatuur en warmtestraling van rook) te beoordelen. Deze analyse vormt de basis om te bepalen welke rookafzuigsystemen het meest geschikt zijn of de doeltreffendheid van rookafzuigsystemen te onderbouwen, zelfs als deze niet voldoen binnen de gebruikelijke beschrijvende benadering.

Modellering van winkelcentra en tests op werkelijke schaal op locatie

Risicoanalyse

Exploitanten van gevaarlijke locaties moeten of willen soms een gevarenonderzoek uitvoeren (volgens plaatselijke regelgeving) om de impact van de faciliteiten op het milieu en de omgeving te beoordelen en te garanderen dat de risico’s adequaat worden beheerst. Als onderdeel van het toezichtsproces kunnen de bevoegde instanties eisen dat een externe partij een analyse maakt van alle of een deel van de gevarenonderzoeken, zodat een onafhankelijke second opinion wordt verkregen.
Efectis voert al meer dan 10 jaar derdenanalyses uit van gevaarlijke locaties. Onze dienstverlening richt zich met name op de kritische analyse van:

 • de gebruikte risicoanalysemethode;
 • preventieve maatregelen en bescherming om ongevallen te voorkomen en de gevolgen te beperken;
 • de gebruikte calamiteitenscenario’s;
 • berekeningsmethoden en -instrumenten die worden gebruikt om de gevolgen voor het milieu te bepalen (toxiciteit, thermische en explosie-effecten);
 • domino-effect op faciliteiten (explosie- en thermische effecten);
 • de doeltreffendheid van actieve en passieve brandbeveiligingsinstallaties (sprinklers, branddeuren, rookafvoer, scheidende constructies enz.).
Technische ondersteuning
 • Ondersteuning bij aannemingsprocedures
 • Ondersteuning bij aannemingsprocedures
 • Brandbeschermingsontwerp bij gebouwen
 • Beoordeling van prestatiegericht ontwerp
 • Vergelijking van het veiligheidsniveau van verschillende oplossingen

Bij de beoordeling in het laboratorium worden testrapporten m.b.t. conventionele, eerder uitgevoerde brandproeven geanalyseerd. De beoordeling kan leiden tot afgifte van:

 • Een classificatierapport dat het toepassingsgebied van de brandwerende elementen definieert
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied om kleine wijzigingen van een al eerder geclassificeerd element te valideren;
 • Goedkeuring op locatie na wijziging van de geteste elementen. Deze certificering geldt uitsluitend voor een specifiek element op een bepaalde locatie
 • Beoordeling op locatie wanneer voor het onderzoek meer metingen ter plaatse moeten worden uitgevoerd.de locatie

Deze onderzoeken hebben tot doel een classificatiedocument op te stellen, waarmee verdere tests overbodig worden. Zo ontvangt de klant een geoptimaliseerd product binnen de gestelde kosten- en tijdsbeperkingen. De classificatiedocumenten kunnen ook worden gebaseerd op modelleringsonderzoeken om de onderbouwing of aanbevelingen aan te scherpen.

Deze onderzoeken zijn dus bedoeld voor alle partijen die zijn betrokken bij brandveiligheid (architecten, inspecteurs, aannemers e.d.). Een onderzoek kan zijn aangewezen voor elk constructietype waaraan brandwerendheidseisen kunnen worden gesteld (openbare gebouwen, hoogbouw, tunnels en ondergrondse infrastructuren, met het oog op de bescherming van het milieu aangewezen installaties, kerninstallaties, collectieve huisvesting).

product & systeembeoordeling

Bij de beoordeling in het laboratorium worden testrapporten m.b.t. conventionele, eerder uitgevoerde brandproeven geanalyseerd. De beoordeling kan leiden tot afgifte van:

 • Een classificatierapport dat het toepassingsgebied van de brandwerende elementen definieert
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied om kleine wijzigingen van een al eerder geclassificeerd element te valideren;
 • Goedkeuring op locatie na wijziging van de geteste elementen. Deze certificering geldt uitsluitend voor een specifiek element op een bepaalde locatie
 • Beoordeling op locatie wanneer voor het onderzoek meer metingen ter plaatse moeten worden uitgevoerd.de locatie

Deze onderzoeken hebben tot doel een classificatiedocument op te stellen, waarmee verdere tests overbodig worden. Zo ontvangt de klant een geoptimaliseerd product binnen de gestelde kosten- en tijdsbeperkingen. De classificatiedocumenten kunnen ook worden gebaseerd op modelleringsonderzoeken om de onderbouwing of aanbevelingen aan te scherpen.

Deze onderzoeken zijn dus bedoeld voor alle partijen die zijn betrokken bij brandveiligheid (architecten, inspecteurs, aannemers e.d.). Een onderzoek kan zijn aangewezen voor elk constructietype waaraan brandwerendheidseisen kunnen worden gesteld (openbare gebouwen, hoogbouw, tunnels en ondergrondse infrastructuren, met het oog op de bescherming van het milieu aangewezen installaties, kerninstallaties, collectieve huisvesting).

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Neem contact op